Stra­te­gia

1. Toiminta-ajatus

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry (FAN) on valtakunnallinen näkö­vammaisten fysioterapia-alan ammattilaisten yhdistys.

Toimimme jäsentemme etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä. Tarkoituk­semme on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia toimia fysioterapia-alalla tasavertaisina muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävänämme on jäsentemme osallisuuden ja vertaistuen vahvistaminen, työssäjaksamisen ja yrittäjätaitojen tukeminen sekä tasavertaisten ammatillis­ten tiedonsaanti- ja koulutusmahdollisuuksien turvaaminen. Lisäksi tehtä­vänämme on alan toimijoiden neuvonta, tuki ja ohjaus näkövammaisasioissa.

2. Arvot

2.1. Ammatillisuus

Ammatillisuus arvona tarkoittaa ammatillisuutta kaikessa toiminnassa, sekä yhdistystoiminnassa että jäsenistön yritystoiminnassa.

Yhdistyksemme toiminnassa ammatillisuus tarkoittaa toimihenkilöiden osaa­mista ja ammattitaitoa, toimitilojen ja työvälineiden asianmukaisuutta sekä yhdistystoiminnan säännösten noudattamista. Se edellyttää luottamushenki­löiden riittävää tiedonsaantia ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä.

Yrittäjyyden ammatillisuus merkitsee toimitilojen, toimintatapojen ja apuväli­neiden asianmukaisuutta. Se tarkoittaa oikeuksien ja velvollisuuksien sekä alaa koskevien lakien ja asetusten tuntemista. Ammatillisuus edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä uuden teknologian omaksu­mista ja hyödyntämistä.

Ammatillisuus on ammattieettisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Se on oman osaamisen tunnistamista ja arvostamista sekä omien rajojen tun­nustamista. Ammatillisuus on myös muiden ammattitaidon kunnioittamista.

2.2. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys arvona tarkoittaa jäsentemme keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä, osallisuutta ja osallistumista. Vahva yhteisö tarjoaa sosiaalisen ja ammatillisen vertaistuen sekä mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisyys ei vaadi yhdenmukaisuutta, vaan erilaisuus on yhteisön rikkaus ja voimavara. Jäsenten välinen kunnioitus ja arvostus vahvistavat yhteenkuuluvuutta.

2.3. Avoimuus

Avoimuus arvona tarkoittaa avoimuutta yhdistyksemme sisällä sekä suhtees­sa yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Avoimuus yhdistyksessäm­me on sisäisen viestinnän toimivuutta, tiedon esteetöntä kulkemista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Avoimuus suhteessa ympäristöön on vuorovaikutusta, aktiivis­ta esilletuloa ja pyrkimistä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Avoimuus antaa luvan tuoda esille uusia asioita ja toimintamalleja. Avoimuudella lisäämme ymmärtämystä ja kiinnostavuutta sekä pyrimme vaikuttamaan omiin toimintamahdollisuuksiimme.

2.4. Saavutettavuus

Saavutettavuus arvona tarkoittaa, että otamme kaikessa toiminnassamme huomioon näkövamman aiheuttamat eritystarpeet ja pyrimme edistämään saavutettavuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

3. Visio eli tahtotila 2021

Olemme tunnettu, vahvasti yhteisöllinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut yhdistys, johon liittyy vuosittain uusia jäseniä.

Fysioterapia-ala on kiinnostava vaihtoehto ammattiaan valitsevalle näkö­vammaiselle. Näkövammaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja tehdä työtä fysioterapia-alalla. Suhtaudumme avoimesti alaan liittyviin uusiin tutkimustuloksiin ja suuntauksiin sekä olemme aktiivinen edelläkävijä uusien hoitomuotojen koulutusten järjestäjänä.

Meidät tunnetaan asiantuntevana ja yhteistyöhakuisena yhteistyö­kumppanina.

4. Strategiset tavoitteet

4.1. Työelämäedellytysten edistäjä

Vahvistamme aktiivista sekä ammatillista suhtautumista alan ammattiosaami­sen ja yrittäjätaitojen kehittämiseen. Työelämäosallisuus lisää yhdenvertai­suutta sekä vahvistaa jäsentemme voimavaroja ja hyvinvointia.

Turvaamme jäsentemme tasavertaisia ammatillisia tiedonsaanti- ja koulutus­mahdollisuuksia sekä tuemme heidän työssäjaksamista. Olemme mukana vaikuttamassa asioissa, jotka kehittävät näkövammaisten asemaa työmarkki­noilla. Verkostoidumme muiden toimijoiden kanssa.

Näkövammaiset tietävät yhdistyksemme ja palvelut, joita tarjoamme. Tämä rohkaisee heitä opiskelemaan fysioterapia-alaa ja hakeutumaan töihin alalle tai perustamaan oman yrityksen.

Tarjoamme jäsenillemme ammatillista lisäkoulutusta, joka tekee työstä moni­puolisempaa ja edistää työssä jaksamista. Osallistumisen kynnys on matala, mm. eri osallistumismuotojen ansiosta. Kannustamme jäseniä osallistumaan myös muiden järjestämiin koulutuksiin. Osallistumista tuetaan mahdollisuuk­sien mukaan.

Seuramme alan kehitystä sekä perehdymme uusiin hoitomuotoihin, suuntauksiin ja alan tutkimustuloksiin. Välitämme tietoa jäsenillemme.

Työelämäedellytyksiä edistää mahdollisuus saada vertaistukea yhdistyksen muilta jäseniltä, jotka tunnistavat ja ymmärtävät alalla toimimisen haasteet.

Digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia ja tuo myös haasteita jäsentemme toimintaan. Toimimme yhteistyössä eri tahojen kanssa, esim. ohjelmistokehit­täjät, jotta palvelut ovat saavutettavia näkövammaisille.

4.2. Yhteisöllisyyden tukija

Jokainen jäsen tuntee kuuluvansa yhteisöön ja on yhtä tärkeä asuinpaikas­taan riippumatta. Tunnemme yhdistyksen omaksi ja puhumme meidän yhdis­tyksestä. Toimimalla yhdessä voimme vahvistaa jäsentemme sosiaalisia verkostoja ja vähentää yksinäisyyttä.

Kannustamme jäseniämme osallistumaan yhdistyksen järjestämiin ja myös alueellisiin tapahtumiin. Osallistumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenistömme käy keskustelua fysioterapia-sähköpostialueella ja muissa kanavissa, jossa he saavat ammattiin ja yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja tukea.

Huolehdimme siitä, että kysyjät saavat vastauksia. Kotisivut ja sosiaalinen media tarjoavat ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

4.3. Avoimuudenja yhteistyön edistäjä

Jokainen jäsen tuntee kuuluvansa yhteisöön ja on yhtä tärkeä asuinpaikas­taan riippumatta. Tunnemme yhdistyksen omaksi ja puhumme meidän yhdis­tyksestä. Toimimalla yhdessä voimme vahvistaa jäsentemme sosiaalisia verkostoja ja vähentää yksinäisyyttä.

Kannustamme jäseniämme osallistumaan yhdistyksen järjestämiin ja myös alueellisiin tapahtumiin. Osallistumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenistömme käy keskustelua fysioterapia-sähköpostialueella ja muissa kanavissa, jossa he saavat ammattiin ja yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja tukea.

Huolehdimme siitä, että kysyjät saavat vastauksia. Kotisivut ja sosiaalinen media tarjoavat ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta. 

5. Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi

Strategiaa tarkastellaan puolen vuoden välein ja tarvittaessa päivitetään. Strategian päivittäminen kuuluu hallitukselle. Strategian pohjalta tehdyn toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain toiminta­kertomuksessa.