Stra­te­gia

Tiivistelmä

TOIMINTA-AJATUS

FAN on valtakunnallinen näkövammaisten fysioterapia-alan ammattilaisten yhdistys, jonka tehtävänä on jäsentensä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen, tiedonsaannin turvaaminen ja jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen.

ARVOT

Yhdistykset arvot ovat

- ammatillisuus
- yhteisöllisyys
- avoimuus
- saavutettavuus

VISIO 2020

FAN on vahvasti yhteisöllinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut yhdistys, johon liittyy vuosittain uusia työikäisiä jäseniä. Fysioterapia-ala on houkutteleva ja työllistävä vaihtoehto näkövammaiselle.
 
STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1 Vahvistetaan aktiivista sekä ammatillista suhtautumista yhdistystoimintaan ja alan ammattiosaamisen kehittämiseen
2 Vahvistetaan yhteisöllisyyttä sisäistä viestintää ja aluetoimintaa kehittämällä
3 Lisätään avoimuutta ja saavutettavuutta – esteettömyyttä osallistumiseen ja osallisuuteen, aktiivista vuorovaikutusta myös ulospäin

1. Taustaa

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n (FAN) tarkoituksena on toimia fysioterapia-alalla työskentelevien näkövammaisten etujärjestönä. FAN on perustettu vuonna 1927 ja se on Näkövammaisten liitto ry:n (NKL) jäsenyhdistys.

Yhdistys toimii asiantuntijana fysioterapia-alaa koskevissa kysymyksissä ja tuottaa alalla työskentelevien näkövammaisten tarvitsemia palveluja heidän toimintaedellytystensä ja yhteiskunnallisen tasa-arvon parantamiseksi. Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on alusta alkaen ollut fysioterapia-alalla työskentelevien näkövammaisten tiedonsaannin, koulutuksen ja työllistymisen turvaaminen näkövammaisille parhaiten soveltuvalla tavalla.

Hierojan ammatti on perinteisesti ollut houkutteleva vaihtoehto näkövammaisille ja se on yhä merkittävä työllistäjä. Näkövammaisia hierojia arvostetaan ja maine osaavina ammattilaisina on tunnettu ja vahva.

Sokeain hieromalaitoksia oli aiemmin paljon ja ne työllistivät hyvin. Hoitolaitosten merkitys on historiallisesti suuri, mutta laitostoiminnan merkitys työllistäjänä on nykyisin vähäinen. Valtaosa yhdistyksen jäsenistä toimii nyt yrittäjinä omissa tiloissaan. Yhdistystoiminnan painopiste onkin siirtynyt työllistämisestä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoisuuden kehittämiseen. Myös yhdistyksen rooli tiedonhankkijana ja tiedonjakajana on edelleen tärkeä.

Myös jäsenten sosiaalisen verkostoitumisen tukeminen on aina ollut merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen valtakunnallisuus asettaa omat vaatimuksensa, joten alueellisen tasa-arvon kehittäminen on tulevaisuudessakin tärkeä tehtävä.

2. Toiminta-ajatus

FAN on valtakunnallinen näkövammaisten fysioterapia-alan ammattilaisten yhdistys, jonka tehtävänä on jäsentensä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen, tiedonsaannin turvaaminen ja jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. 

3. Visio eli tahtotila 2020

Yhdistys on tiivis, yhtenäinen, alueellisesti tasa-arvoinen ja valtakunnallinen yhteisö. Yhdistyksen sisäinen viestintä toimii. Yhdistyksen jäsenistö on vuorovaikutteista ja keskustelevaa. Yhteisöllisyys on vahvaa. Keskustelualueella ja tapaamisissa jaetaan kokemuksia ja vertaistukea.

Aluefanitoiminta on aktiivista ja se tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden henkilökohtaisiin kontakteihin. Myös muita jäseniä kuin aluefaneja kannustetaan toteuttamaan tapaamisia ja tapahtumia alueillaan ja tätä vapaamuotoisempaakin toimintaa tuetaan. Verkostoituminen takaa sen, ettei kukaan jää asuinpaikkakunnastaan johtuen yksin, vaan sekä sosiaalista että ammatillista vertaistukea on tarjolla kaikille tasapuolisesti.

Yhdistyksen ammatillisuus näkyy sekä yhdistyksen toimintatavoissa että jäsenistön osaamisessa. Yrittäjyyttä tuetaan ja vahvistetaan. Yhdistys on aktiivinen edelläkävijä uusien hoitomuotojen ja koulutusten osalta. Yhdistys järjestää säännöllisesti laadukasta ammatillista lisäkoulutusta. Kynnys koulutuksiin osallistumiselle on matala, joten jäsenistö ylläpitää ja kehittää ammattiosaamistaan jatkuvasti. Fysioterapeuttikoulutus on avoin kaikille, ja vuosittain valmistuu ja työllistyy näkövammaisia fysioterapeutteja.

Fysioterapia-ala on kiinnostava vaihtoehto ammattiaan valitsevalle näkövammaiselle. Yhdistys on ulospäinsuuntautunut ja aktiivinen yhteisö, jonka työikäisten jäsenten määrä kasvaa. Yhdistys on yhteydessä kouluihin ja se pyrkii rekrytoimaan alalle uusia ihmisiä. Yhdistys tekee rohkeasti yhteistyötä muiden järjestöjen sekä fysioterapia-alan toimijoiden kanssa ja on mukana vaikuttamassa ja kehittämässä näkövammaisten asemaa työmarkkinoilla.

4. SWOT

4.1. Yhdistyksen vahvuudet

- yhdistyksellä on pitkät perinteet ja kunniakas historia
- jäsenten sitoutuneisuus on vahvaa, monet olleet jäsenenä vuosikymmeniä
- yhdistyksellä on osaava johto ja henkilöstö
- yhteistyö hallituksen, jäsenten ja toimihenkilöiden välillä toimii
- jäsenistöä kuunnellaan
- jäsenten ammattitaito, kokemus ja ammattiylpeys on vahvuus
- jäsenillä on hyvä koulutus
- yhdistyksen ja jäsenten kehityskykyisyys, halu muuttua yhteiskunnan mukana vie toimintaa eteenpäin
- yhdistys on ainutlaatuinen Suomessa, ei ole jäsenistöstä kilpailevia vastaavia yhdistyksiä
- vakavaraisuus on hyvä
- Sosiaali- ja terveysministeriön tuki on merkittävä
- jäsenistön heterogeenisyys ja erilaiset näkemykset ovat rikkaus
- valtakunnallisuus on mahdollisuus

4.2. Yhdistyksen heikkoudet

- jäsenistö vanhenee ja jäsenmaksunsa maksavien jäsenten osuus pienenee
- tällä hetkellä ei houkutella aktiivisesti uusia jäseniä
- toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle
- jäsenistön osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen on heikkoa, on vaikeaa saada jäseniä hallitukseen, työryhmiin, tapahtumiin
- yhdistystoiminnan jäykkyys ja hitaus rajoittaa reagointia muutoksiin
- heterogeenisyys on haaste: jäsenten erilaiset koulutustaustat, kokemus, työtilanne, sokea vs. lähes näkevä vaikuttavat tarpeisiin
- yhteiset tavoitteet on määrittämättä
- sisäinen viestintä on ongelmallista
- valtakunnallisuus hajottaa resursseja
- jäsenten väliset ongelmat ja keskustelukulttuurin puutteet heijastuvat kommunikointiin

4.3. Ympäristön mahdollisuudet

- kuntien keskittyminen peruspalveluihin lisää järjestöjen arvostusta ja kasvattaa niiden roolia yhteiskunnassa
- teknologian kehittyminen mahdollistaa tiedonsaannin valtakunnallisesti ja lisää sisäisen viestinnän keinoja
- Sosiaali- ja terveysministeriön avustuslinjaus on yhdistyksen toiminnan mukainen
- yhteisöllisyyden arvostaminen on lisääntynyt. Tämä lisää yhdistystoiminnan houkuttelevuutta.
- yhteistyö eri tahojen, myös ulkomaalaisten kanssa on mahdollista
- erilaiset koulutuspolut mahdollistavat tasa-arvoisen ammatillisen kehittymisen
- alan koulutustarjonta on laajaa
- hierojan työ monipuolistuu uusien hoitomuotojen myötä
- tietotekniikan kehitys helpottaa käytännön työtä ja tiedonsaantia (esim. ajanvaraus, lahjakortit, tiedonhaku)
- avustajajärjestelmän muuttuminen helpottaa liikkumista ja työstä selviytymistä
- apuvälineet ovat kehittyneet ja monipuolistuneet ja niiden käyttö on helpottunut
- myös nuoret ovat alkaneet käydä hieronnassa
- myös iäkkäillä ihmisillä varaa panostaa itseensä
- kunnallisten palvelujen karsiminen lisää muiden toimijoiden palvelujen kysyntää
- yhdenvertaisuuden parantuminen yhteiskunnassa lisää tasa-arvoisia mahdollisuuksia myös työelämässä ja opiskelussa
- työelämä ja siihen liittyvä istuminen lisäävät fysioterapia-alan palvelujen kysyntää
- trendinä voidaan nähdä käsityön arvostuksen nouseminen koneistumisen sijaan

4.4. Ympäristön uhat

- kilpailu alalla on kovaa
- etenkin nuoria kiinnostaa muuttuva tapa vaikuttaa, yhdistys on jäykkä vaikutus- ja toimintamuoto
- näkövammaisten hierojaopiskelijoiden kato on ongelma
- kielteiset asenteet ovat esteenä esim. fysioterapeuttikoulutukseen pääsemiselle
- huonon taloudellisen tilanteen aikana karsitaan hoidoista
- Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen väheneminen karsii toimintamahdollisuuksia
- riippuvuus Sosiaali- ja terveysministeriöstä on huomioita toiminnassa
- näkövammaisilla on muitakin uravaihtoehtoja
- muiden yhdistysten toiminta kilpailee jäsenten ajankäytöstä, jäsenet kuuluvat myös muihin yhdistyksiin
- fysioterapia-ala koetaan raskaaksi
- yritystoiminnan kulut ovat kasvaneet
- säilyykö koulutuksen taso vai katoaako koko koulutus?
- tietotekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelua

5. Arvot

5.1. Ammatillisuus

Ammatillisuus arvona tarkoittaa ammatillisuutta kaikessa toiminnassa, sekä yhdistystoiminnassa että jäsenistön yritystoiminnassa. Yhdistystoiminnassa ammatillisuus tarkoittaa toimihenkilöiden osaamista ja ammattitaitoa, toimitilojen ja työvälineiden asianmukaisuutta sekä yhdistystoiminnan säännösten noudattamista. Se edellyttää luottamushenkilöiden riittävää tiedonsaantia ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä.

Yrittäjyyden ammatillisuus merkitsee toimitilojen, toimintatapojen ja apuvälineiden asianmukaisuutta. Se tarkoittaa oikeuksien ja velvollisuuksien sekä alaa koskevien lakien ja asetusten tuntemista. Ammatillisuus edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä uuden teknologian omaksumista ja hyväksikäyttöä.

Ammatillisuus on ammattieettisten toimintaperiaatteiden noudattamista.
Ammatillisuus on oman osaamisen tunnistamista ja arvostamista sekä omien rajojen tunnustamista. Ammatillisuus on myös muiden ammattitaidon kunnioittamista.

5.2. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys arvona tarkoittaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä, osallisuutta, osallistumista ja alueellista tasa-arvoisuutta. Vahva yhteisö tarjoaa sosiaalisen ja ammatillisen vertaistuen sekä mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisyys edellyttää toimivaa viestintää ja keskustelua. Yhteisöllisyys ei vaadi yhdenmukaisuutta, vaan erilaisuus on yhteisön rikkaus ja voimavara. Jäsenten välinen kunnioitus ja arvostus vahvistavat yhteenkuuluvuutta. 

5.3. Avoimuus ja saavutettavuus

Avoimuus arvona tarkoittaa avoimuutta yhdistyksen sisällä sekä avoimuutta suhteessa yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Avoimuus yhdistyksessä on sisäisen viestinnän toimivuutta, tiedon esteetöntä kulkemista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Avoimuus suhteessa ympäristöön on vuorovaikutusta, aktiivista esilletuloa ja pyrkimistä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Avoimuudella lisätään ymmärtämystä ja kiinnostavuutta sekä pyritään vaikuttamaan omiin toimintamahdollisuuksiin.

Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä ja helposti lähestyttävyyttä, osallistumisen helppoutta ja tasa-arvoisuutta. Se edellyttää jäsenten erilaisten tarpeiden huomioimista ja yhdenvertaisuutta vamman asteesta tai esimerkiksi alueellisista tekijöistä huolimatta. Saavutettavuus tarkoittaa myös tiedon saamisen helppoutta.

6. Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

6.1. Vahvistetaan aktiivista ja ammatillista suhtautumista yhdistystoimintaan ja alan ammattiosaamisen kehittämiseen

MISSIO

Ammatillisuus toteutuu kaikessa toiminnassa, niin yhdistystoiminnassa kuin jäsenistön työskentelyssä.

TAVOITE

Jäsenten ammattiosaaminen vahvistuu ja kehittyy jatkuvasti.
Näkövammaiset opiskelijat valmistuvat fysioterapeuteiksi ja työllistyvät alalle.
Toimihenkilöiden osaaminen vastaa työtehtävien vaatimuksia.

TOIMENPITEET

Yhdistys tarjoaa jäsenille säännöllisesti ammatillista lisäkoulutusta. Kynnystä koulutuksiin osallistumiseen madalletaan. Alan kehitystä seurataan sekä perehdytään uusiin hoitomuotoihin ja alan tutkimustuloksiin. Tietoa tuodaan jäsenistölle.Fysioterapeuttikoulutus mahdollistetaan näkövammaisille. Mallia toteutukseen haetaan muiden maiden näkövammaisten järjestöjen sekä koulutustahojen kokemuksista ja ratkaisuista.

Toimihenkilöiden osaaminen varmistetaan tarvittaessa koulutuksilla.

6.2. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä sisäistä viestintää ja aluetoimintaa kehittämällä

MISSIO

Yhteisöllisyys on jäsenistön vahva voimavara.

TAVOITE

Jäsenistö on vahvasti verkostoitunut ja aktiivinen.
Jokainen jäsen tuntee kuuluvansa yhteisöön ja on yhtä tärkeä asuinpaikastaan riippumatta. Keskustelu ft-alueella on rikasta ja yhteisö tarjoaa ammatillista vertaistukea. Jäsenistö tapaa toisiaan alueellisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa.

TOIMENPITEET

Jäsenistöä rohkaistaan käymään keskustelua ft-alueella.
Keskustelualueen ohjeisto kerrataan ja pelisäännöistä sovitaan.
Uudet kotisivut tarjoavat ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Aluefani-toimintaan panostetaan ja uusia Aluefaneja houkutellaan mukaan.
Myös muita jäseniä kannustetaan toteuttamaan alueillaan tapahtumia ja tapaamisia. Vapaamuotoistakin toimintaa tuetaan. 

6.3. Lisätään avoimuutta ja saavutettavuutta – esteettömyyttä osallistumiseen ja osallisuuteen, aktiivista vuorovaikutusta myös ulospäin

MISSIO

Yhdistyksen toiminta on avointa, aktiivista ja helposti saavutettavaa.
Fysioterapia-ala on houkutteleva ala näkövammaisille.

TAVOITE

Jäsenten aktiivisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen lisääntyvät.
Luottamushenkilöitä löytyy luottamustehtäviin.
Työikäisten jäsenten määrä kasvaa.

TOIMENPITEET

Yhdistyksen kotisivut uusitaan huomioiden sivujen luettavuus eri välineillä.

Ajankohtaiseen tiedottamiseen panostetaan. Hallituksen päätökset ja toimikuntien muistiot julkaistaan ft-alueella viikon sisällä pidetystä kokouksesta.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja koulutukset ovat esteettömiä. Tapahtumissa huomioidaan jäsenistön tarpeet ja rajoitteet.

Puheenjohtaja käy vuosittain näkövammaisten koululla ja Keskuspuiston ammattioppilaitoksessa esittelemässä fysioterapia-alaa ja yhdistystä. Myös muihin kouluihin ollaan yhteydessä näkövammaisten tavoittamiseksi.

Yhdistys osallistuu messuille ja tempauksiin lisätäkseen näkövammaisten alan ammattilaisten tunnettuutta. 

7. Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi

MISSIO

Yhdistyksen toiminta on avointa, aktiivista ja helposti saavutettavaa.
Fysioterapia-ala on houkutteleva ala näkövammaisille.

TAVOITE

Jäsenten aktiivisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen lisääntyvät.
Luottamushenkilöitä löytyy luottamustehtäviin.
Työikäisten jäsenten määrä kasvaa.

TOIMENPITEET

Yhdistyksen kotisivut uusitaan huomioiden sivujen luettavuus eri välineillä.

Ajankohtaiseen tiedottamiseen panostetaan. Hallituksen päätökset ja toimikuntien muistiot julkaistaan ft-alueella viikon sisällä pidetystä kokouksesta.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja koulutukset ovat esteettömiä. Tapahtumissa huomioidaan jäsenistön tarpeet ja rajoitteet.

Puheenjohtaja käy vuosittain näkövammaisten koululla ja Keskuspuiston ammattioppilaitoksessa esittelemässä fysioterapia-alaa ja yhdistystä. Myös muihin kouluihin ollaan yhteydessä näkövammaisten tavoittamiseksi.

Yhdistys osallistuu messuille ja tempauksiin lisätäkseen näkövammaisten alan ammattilaisten tunnettuutta.